celý ŠVP


   „ŠKOLA DVŮR ŽELICHOV“Návrh školního vzdělávacího programu                                                  šk.rok 2013-2014
Sestavila: Irena Pešoutová                                                            Škola Dvůr Želichov

           

Motto:“ Svět je dobrý, krásný a já mu rozumím“

            Škola Želichov- je  vzdělávací projekt pro děti studující formou domácího vzdělávání. Jde o přírodní bilingvální školu s administrativní a sociální vazbou na kmenovou školu a své partnery. Hlavními partnery jsou především rodiče a lidé, kteří svými schopnostmi umějí nadchnout okolí.  Vyučovací třída je podkrovní prostor vybavený pomůckami potřebnými k výuce a vlastním sociálním zařízením. Děti pro výuku využívají zázemí celého statku. Starají se  o krajinu, vlastní políčko, zahradu, zvířata a špejchar uprostřed dvora. Zde mají vybudovaný obchod s vlastními produkty, venkovní klubovnu  a pracovní dílnu. Hlavní vyučování probíhá denně od  9.00 do 11.20. Prostřídají se v něm činnosti hlavy s rytmickou prací a s volní činností tak, aby učitelé zaměstnali a vzdělávali celou osobnost dítěte- tedy jeho myšlení, cítění a vůli. Jeho hlavu, srdce a ruce. Chtějí ho v pravý čas seznámit se vším,co ho obklopuje. Nikoliv na abstraktní úrovni, ale aby dítě cítilo: „ To má co do činění se mnou, mne se to týká. Poté následují činnosti venku, příprava jídla a odborné a zájmové předměty (v odpoledních hodinách). Polovina výuky probíhá v angličtině za přítomnosti  rodilého mluvčího učitele. Ideální počet dětí ve škole je 5-10 žáků. Návaznost na další ročníky se programově připravuje, odpovídá poptávce rodičů a získaným zkušenostem.
 Děti jsou zároveň studenty americké waldorfské školy Oak meadow school.
První ročník zahajujeme v září 2013.


            Výuka probíhá v tzv. epochách, které mohou trvat i několik týdnů. Děti se v epoše ponoří do jednoho tématu, kterému se podrobně věnují a poté ho na čas úplně opouštějí. Vede ji třídní učitel, anglický učitel  a případně pozvaný odborník-  člověk zapálený pro toto téma. Výuka spočívá především v pozorování  a zažívání přírodních dějů a lidských činností, ve vyprávění a v osobnosti učitele. Vše, co děti vidí, v čem pracují je pravdivé, z přírodních materiálů, barevné a podnětné. Učitel s dětmi vytváří vlastní učební texty.
            Každé dítě je zde přijímáno jako člověk, který nese společnosti svůj podíl. Škola je místem, kde tento mladý člověk získává příležitost projevit svou fyzickou a duševní sílu, objevit schopnosti a postupně je   rozvinout, uchovat a mít je  k dispozici po celý svůj individuální život.
            Celkové prostředí školy na statku a jejího okolí i filozofie výuky podléhá myšlence, že Svět je dobrý, krásný a já mu rozumím.            Žáci- jsou přihlášeny k české kmenové škole- vzdělávají se formou domácího vzdělávání. Zároveň jsou studenty americké waldorfské školy Oak medow school. Škola Želichov slouží  jako zázemí pro jejich setkávání a výuku. Děti do ní mohou docházet na denní studium, do Klubu přírodní moudrosti  nebo se účastnit občasných tématických programů a slavností.
            Na dítě-žáka ve věku 6-9 let pohlížíme jako na jedince, který touží žasnout, vzhlížet ke světu jako k nabídce možností, touží zažít dospělého člověka jako autoritu, která je hodna takového vztahu ,pokud se sama vzdělává, bere svá slova vážně, je klidně a láskyplně důsledná, chrání děti jasným vedením, přistupuje k nezbednostem a různým kouskům s humorem a fantazií a hlavně vnímá a vyslovuje pro dítě souvislosti světa. Dítě skrze něj získává vědomější vztah ke světu. Děti jezdí nejméně 2x ročně do kmenové školy, kde formou rozhovoru prezentují svou práci a mají možnost ukázat dalšímu člověku, co se naučily a co se v nich změnilo.
            Učitelé- jsou především lidé, kteří si váží dítěte, sebe samých a své role vzdělavatele. Lidé, kteří něco umí a jsou schopni svým nadšením k věci nakazit i své okolí. Učitel žákům  nepředkládá hotové teoretické  poznatky, ale připravuje jim prostředí pro to, aby mohli bádat, porovnávat a třídit a sami nové poznatky vyvozovat, ověřovat a propojovat s již známými souvislostmi. Uvědomuje si, že každému vyhovuje odlišný způsob práce. Sleduje pokrok dítěte. Učiteli mohou být i rodiče studentů. (biografie učitelů)
            Třídní učitel prochází s dětmi všechny ročníky. Zahajuje vyučování každý den v ranním bloku. Navazuje na rodiče.  Jeho způsob jednání by měl  budit bezmeznou důvěru. Pěstuje v dětech kultivovanou řeč,byť vzdálenou veškeré učenosti. Učitel by nikdy neměl dát najevo časovou tíseň. Učitel musí mít stále na paměti, že vědomosti jsou jen konečným plodem procesu, který začíná činností, která je sama učením- učením se schopnostem. Pěstování schopností vyžaduje čas a on ho dětem dopřává.
            Věnuje hodně času přípravě před výukou. Z nastřádaného vědění připravuje texty pro děti do epochových sešitů. Jde o ne příliš dlouhé zápisky, které se střídají s vlastní tvorbou dětí, s jejich postřehy, básněmi,obrázky a náčrtky tak, aby jimi děti rády listovaly a s uspokojením zažívaly své pokroky.
            Během procesu učitel děti pozoruje a sleduje jejich pokrok. Fotí, zapisuje poznámky, které ho zaujmou ve vztahu k dítěti a jeho projevů. Myslí na každé dítě při každodenní,  i týdenní a roční rekapitulaci. Musí si umět vystavit účet k tomu, čeho ve výuce dosáhl a ujasnit si, jak děti duševně souzněly s probíranou látkou.  Píše dětem slovní hodnocení. Střípky ze života školy zveřejňuje na školním blogu. Je v aktivním spojení s rodiči a dalšími učiteli.
            Písemné hodnocení pokroku dítěte  se děje nejméně 2x ročně pomocí slovního hodnocení, což odstraňuje obavy ze známky a učí dítě samostatně  posuzovat vlastní výkon, dítě je vedeno k osobní odpovědnosti . 
            Spolupráce s rodiči- Škola Želichov je určena především pro děti  rodičů, kteří si přejí být  součástí učebního procesu. Plán hlavní výuky navrhuje a připravuje třídní učitel. Rodiče s tímto plánem (a jeho aktuálními obměnami) jsou průběžně seznamováni  (a mohou ho následovat i při vlastní domácí práci). Všichni zúčastnění rodiče tak mají přehled o probíhajícím učivu a mohou se podle svých možností zapojit (pravidelnými, ale i nepravidelnými vstupy)-
-odbornými dovednostmi a zájmem  (výukou hudby, výtvarné činnosti,šití, matematické schopnosti, cizí jazyk...)
-přípravou a organizací výletů
-společné měsíční slavnosti, oslavy narozenin
-vedení rodičovských schůzek (záměry pedagogů/rodičů, vedení diskuzí)
-společné návštěvy a víkendy
-výroční bazary organizované rodiči
-kurzy pro rodiče, společné vzdělávací aktivity...
            Finanční zabezpečení- žáci vstupují do již vybudované třídy. Rodiče se finančně podílejí na chodu programů. Platí předem domluvené školné.


Další partneři:

Americká škola Oak Medow School.

 Škola spolupracuje s americkou školou Oak Medow School. Spolupráce spočívá v dálkovém vedení a supervizi pomocí dopisování a sdílení práce s dětmi i práce učitele. Tato spolupráce předpokládá přítomnost anglického rodilého mluvčího  na statku Želichov, který vede anglickou část výuky. Děti jsou souběžně studenty americké univerzity Oak Medow (www.oakmeadow.com).Wild Life Area

Místo Želichov si  za své přírodní bohatství a péči o krajinu zasloužilo ocenění „Wild Life Area“.  Děti svou prací v terénu, svým chováním a odpovědností napomáhají místu zůstat výjimečným.

Stravování- k obědu je denně připravena polévka z vlastních  surovin, svačinu a další hlavní jídlo si každý přináší dle své chuti. K přípravě a ohřátí jídla je k dispozici kuchyňka.  Děti se do  pěstování surovin a přípravy jídla zapojují v rámci rozvrhu (zemědělství, vaření).

Zlatá pravidla pro výuku:
 -Rytmus nahrazuje sílu“
-uvádět vše do souvislosti s člověkem
-Nejprve činit,potom pochopit (u dítěte je tomu obráceně než u dospělého člověka. Ono nejdřív musí  posbírat zkušenosti a k porozumění se dopracuje později)
-Kde je to možné postupujeme od celku k částem (různost vznikla z jednoty).Zároveň jsem vnímaví k způsobům myšlení u každého dítěte, která se liší.
-Vše má být krásné./kolem učitele je ve všem spatřovat krásu a zdůrazňoval ji. Metamorfozou tohoto úsilí je opravdový zájem o svět.
-Vše přinášet v podobě obrazu (nepodávat látku v definicích,ale názorným líčením. Výuka probíhá ne od hlavy k hlavě,ale od srdce k srdci)
- Veškerá činnost vyžaduje rytmus (dítě ve výuce potřebuje střídat klid a pohyb, naslouchání a vlastní činnost, sborovou pospolitost i vlastní práci, plnou bdělost a snivé ponoření do obrazů. Tak vzniká nádech a výdech)
-Učební plán neobsahuje nic vyumělkovaného, životu vzdáleného. Vše co děláme je skutečný praktický život.
-Ušetříme dítě tomu,aby předčasně dospělo tím, že  stejnou měrou jako na rozum rozvíjíme i jeho vůli, fantazii a vřelost duše.
-třístupňové vyučování
-Bloomova taxonomieNÁVRH KONKRÉTNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU  školy Dvůr Želichov pro první třídu, rok 2013.

Vzdělávací program Školy Dvůr  Želichov pomáhá učitelům doprovázet  děti směrem k zájmu o svět a k úctě ke všemu živému, k čtenářským a matematickým dovednostem, k zachování fyzického a psychické zdraví. Učitelé chtějí dětem ukázat, že svět je dobrý, krásný a pomáhají mu ho uchopit a  pochopit. Děti se na život nepřipravují, nehrají si na něj, nenapodobují ho. Ve škole na statku ho skutečně žijí.

Širší pohled na výuku v prvním ročníku – motto: „ svět je krásný “


První trimestr
Druhý trimestr
Třetí trimestr
Jazykové dovednosti
Kreslení forem-a linií-nácvik tvarových prvků tiskacím písmem.
Vyvozování písmen z tvarů předmětů a postav z pohádek.
Říkadla.
Samohlásky-cvičení fonetického sluchu.
Porozumění textu-čten. dovednosti
Angl.-kontakt s rodilým mluvčím. Rytmické říkanky,písničky.
Učení se pohybem.
První společná návštěva knihovny
Souhlásky
Pohádky- písmena-slova.
Cvičení  v naslouchání, reprodukčním mluvení
Ústní prezentace vl. výrobků na jarmarku.
Zásady při dorozumívání.
Angl.- kontakt s rodilým mluvčím vyprávění pohádky pomocí loutek.
Gram.zákl.:otázky, zápor,osoba,čas
Psaní vět.
Samostatné čtení.
Hry se slovy.
Hlasitá recitace
Vztah slova,věty a skutečnosti.
Význam slova.
Pozorování větné intonace.
Angl.-kontakt s rodilým mluvčím vlastní aktivita-reakce v angl. Jazyce.
Dramatizace příběhů
Kreslené diktáty
Společný Čtenářský deník
Psaní dopisu (reflexe)
Matematické dovednosti
Číslice 0-10 – 100, I- XX
Symboly: +,-,x, :
Používání pomůcek pro pochopení mat. Procesů

Počítání rovnic-horiz.
Počítání po 2,5,10
Lichá a sudá čísla
Řadové číslovky
Počítání a rozměňování peněz.

Počítání rovnic-vertik.
Násobky
Výšky,váhy,velikost
Vzory, posloupnost
Geometrické tvary
Sociální schopnosti
Krátké morální příběhy.
Sdílení zážitků formou deníčků-úvodní slavnost s deníčkem.
Slavnost moštování./sv. Václav.
Martinská slavnost
Náboženství
Příprava vánočního jarmarku.
Tříkrálová sbírka.
Masopust.
Velikonoce.
Vítání jara-studánky.

Svatojánská slavnost
Pravidla společnosti.
Celkové sebehodnocení
Spojení s přírodními jevy, jejich zažití a uchopení.
Svět.
Sklizeň úrody, její zpracování.
Tý/denní cykly, kalendář, roční období-pozorování měsíce.
Hospodářská a divoká zvířata-rozdílnost jejich podoby,chování, potřeby,využití,stopy.
Výlov rybníka
Zimování zvířat, porody a líhnutí mláďat.
Opadavé a jehličnaté stromy.
Zima na pólech zeměkoule-severská zvířata a lidé.

Tání vody- život u rybníka
Život v lese
Příprava zahrady na setí.
Tvorba záhonů, setí podle fází měsíce a vědecké pozorování růstu rostliny.
Sběr léčivých bylin.

Hudba
Kromě běžného zpívání a rytmického cvičení se děti učí hrát na flétnu. Setkávají se a používají i  jiné,převážně rytmické hud. nástroje. Objevují zvuky různých materiálů.
Umělecké dovednosti-malování
Během roku se děti zabývají různým uměleckým tvořením z přírodních materiálů. Malují vodovými   barvami, voskovými bločky. Modelují z hlíny a vosku. Důraz se klade na prožitek při tvoření, soustředění na vlastní práci.
Zdraví
Činnosti dětí se během celého dne střídají tak,aby se vyvážila mentální činnost s činností pohybovou a odpočinkovou. Výuka prožitkem v terénu převažuje nad pobytem ve třídě. Děti během roku skutečně pečují o své políčko a zvířata, posilují tak fyzické tělo, svou vůli i citovou složku osobnosti. Dodržování bezpečnosti a správného zacházení s nářadím se stává  přirozenou  nutností.Zručnost, řemeslné umění a cítění, činnosti-praktická cvičení

-tvorba knihy-deníku s vlastními zážitky a ilustracemi, společný čtenářský deník
-vedení vlastního obchodu-výroba potravinářských produktů (mléčné výrobky, čajové směsi, sušené ovoce, marmelády,mošt...) a jiných rozličných věcí  určených k prodeji
-tvoření objektů v krajině (stavby z vyskytujících se přírodnin- kamenné stavby,jezírka, dřevěné kříže, přístřešky inspirované různými obyvateli Země, větrná korouhev, mlýnek na potoce,ptačí budka, oprava kamenné zdi)
-učení se šít a plést (uplést pouzdro na flétnu/penál, přišít knoflík, zašít díru na ponožce)
-vytvoří vlastní měsíční kalendář z událostí a vjemů, které během roku získají

MOŽNÉ ŘEŠENÍ PRŮBĚHU DNE A TÝDNE-


Návrh-lze očekávat změny :


9.00-10.20
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-14.00
odpoledne
pondělí
Výlet ( v Aj )Příprava třídy/ řezání dřeva
úterý
Setkání (elipsa -Aj)
Epocha-evokace(Aj)
Příprava oběda, oběd

Čtení s nečtenáři / ruční práce
středa
Setkání (elipsa)
Epocha-praxe


Klub lesní moudrosti
čtvrtek
Setkání (elipsa)
Epocha-reflexe


Muzika
pátek
Setkání (elipsa)
Epocha-dokončení
Úklid třídy ,oprava rozb. Věcí, praní

Zemědělství/ Zvířata (kůň...)
sobota

neděle

Náboženství


Divadlo/Společná hudba

HLAVNÍ VYUČOVÁNÍ: popis každodenních  předmětů, nástin metodiky
Dopoledne
Děti se schází mezi 9.00 a 11.30 hodin. Mohou topit v krbu, pohrát si, dodělat své vlastní věci. Přivítání probíhá v kroužku-elipse a je věnováno rytmické části výuky. Následujících 30min děti vyprávějí své dojmy, které mají zaznamenané v deníčkách, zpívají a cvičí, učitel vypráví krátký „morální“ příběh o obyčejných věcech, děti chodí po elipse a seznamují se s tématem výuky. Nedojde-li ten den k setkání s anglickým učitelem, uslyší děti během rytmické části angličtinu  Poté následuje část myšlenková a část volní, která v 10.00- 10.20 hod. uzavírá blok každodenní hlavní výuky. Hlavní výuka probíhá v epochách. Učitel se s dětmi ponoří do jednoho tématu výuky (formy, čeština, počty)  na 1-2 týdny. Zcela se v něm rozplynou,díky intenzivní práci docílí pokroku a zase se od něj na čas odkloní. Zapomnění podrobností učitel nevnímá jako škodlivé.

Naučné a morální příběhy. Elipsa. Deník. Zodpovědnost za určitou každodenní činnost.

Úlohou učitele je, aby  dítě postupně probouzel pro okolní svět. To může činit například pomocí naučných příběhů, které sám vymýšlí. Jádro příběhu má cosi z morální obraznosti (nikoliv morální příkaznosti ), laskavého humoru a ještě vychází z děje, který studenti sami prožili. Ideálně v něm vystupují krajinné pozoruhodnosti z okolí. Taková vyprávění tvoří nejen základ pro pozdější zeměpis,ale hlavně otvírají smyslový svět tak, aby jej děti živě vnímaly. Lze je využít i při  řešení dětských „pochybení“(lhaní,ustrašenost,antisociální chování). Taková vyprávění může učitel dětem vyprávět denně v kroužku (na elipse). Elipsu využívá i jako chvíli pro evokaci, pro naladění na probírané téma, ale i pro zdůraznění určité jednotlivosti. Pro cvičení ticha a soustředění.
Děti si denně zakreslují/zapisují do deníků zážitky, které je ten den nějak naplnily, oslovily, chtěly by druhý den  sdílet s ostatními žáky.
Každé dítě má zodpovědnost za určitou činnost (udržení ohně v kamnech, mytí tabule, zalévání květin...), čímž se posiluje především jeho vůle.
            Jazykové dovednosti jsou ve Škole Dvůr Želichov vytvářeny pomocí vyprávění pohádek, společného čtení příběhů, divadelní dramatizaci, při rytmické recitaci básní a jejich následném zažívání děje při práci na statku. Skrze pohádkové obrazy, v nichž  se postupně objevují písmenka, se studenti učí psát. K zažití hlásek dochází i jinými smysly ( například při jejich zviditelňování pomocí eurytmického cvičení, pomocí Montessori pomůcek...). Během čtenářských bloků „Čtení s (ne)čtenáři“ si děti pomocí vhodných otázek a doplňujících aktivit prožijí příběh knížky a osvojí řadu dovedností vedoucí ke čtení s porozuměním a lásce ke čtení (metodami Kritického myšlení).
Výuka  psaní, čtení a  porozumění textu a gramatika:
(metodika) Dítě se učí psát a teprve mnohem později číst-nejprve koná, potom chápe. Začínáme kreslením forem, poté jim dáváme tvar souhlásek  z umělecky pojatých obrazů a příběhů (vyprávíme např. O králi, namalujeme na tabuli jeho obraz, král třímající meč se postupně mění v písmeno K), Samohlásky,jako výraz vnitřního niterného světa charakterizujeme gestem či barvou. Současně se syntézou písmen ke slovům  procvičujeme i analytický postup- vycházíme z celé věty a snažíme se v ní uchopit celá slova, slabiky a hlásky. (analytická činnost probouzí,syntetická uspává). K výuce psaní se ve škole Želichov budou používat i různé smyslové pomůcky a principy (známe např. v Montessori pedagogice). Cílem první třídy je, aby na konci prvního ročníku bylo dítě „schopno jednoduchým způsobem přenést na papír to,co si samo předsevzalo či co mu řekneme.“
Čtení je vnímáno jako mnohem intelektuálnější činnost a na dítě se nespěchá. Učitel však k této práci využívá zájmu žáka. Čtení, především láska k němu, bude budována v samostatných blocích- „Čtení s (ne)čtenáři“.
V třetím trimestru děti zakládají společný Čtenářský deník.
V první třídě se neučí žádná odborná terminologie.
Péče o řeč
Učitel vnímá řeč jako jeden z rozhodujících stavebních kamenů dětského vývoje. Mluví jasnou, zřetelnou řečí. Snaží se ji pojímat a utvářet umělecky (ale přirozeně), hovořit správně, krásně a účinně. S dětmi hovoří s vědomím, že svou řečí vyjadřuje i své myšlenky o světě a dítěti samotném! Podporuje je k vyjadřování, převypravování a dopřává jim čas. Verše a říkanky jsou doprovázeny rytmickou chůzí a smysluplnými gesty, zpětným opakováním  působí blahodárně i i na paměť.

            Umění. Každý den jsou děti součástí přírody. Pozorují ji, zakreslují do deníků své vjemy. Modelují  z vosku, hlíny i dřeva a malují vodovými barvami. Svět, jeho krásu a podoby vnímají také skrze různé melodie a lidové písně mnoha národů. Opracováváním přírodních materiálů rozvíjejí svůj cit a smysl pro život.

            V matematice  studenti skrze příběhy, s pomocí vytvořených pomůcek pronikají do říše čísel. Prací na poli a statku, sledováním úrody a péčí o zvířata se čile a prakticky orientují v  množství a velikosti, ovládají čtyři základní potřebné matematické procesy. Pozorováním, prožíváním  a studiem denních zákonitostí vědomě uchopují smysl pro čas a prostor, získávají hluboké základy pro pozdější výuku fyziky a chemie. Při vytváření objektů v krajině se učí vnímat i krajinnou geometrii, kterou prohlubují při kreslení forem. Vedením vlastního obchůdku získávají krom běžných matematických dovedností a přepočet peněz i schopnost navrhnout a uznat cenu vlastní práce.
(Metodika)-Dříve, než děti začnou počítat, učí se  pomocí rytmizování číselné řady(mluví střídavě potichu/nahlas, tleskají,dupají...budují tak i základ pro násobení). K zapamatování  a zažití využívají lidské tělo a pomůcky z pedagogiky Marie Montessori. Učitel má velký úkol přiblížit dětem, co jsou vlastně čísla: Vychází z jedničky, jako z výrazu podstaty-celistvosti, z níž se vyčleňují všechna další čísla. (Př. hledají na těle dvojku, pětka tělo jako pěticípá hvězda, sedm barev duhy. )I zavádění operačních znamének mohou děti prožívat jako příběh. Vlastní počítání začínáme názorně s konkrétními předměty, později se přechází k abstrakci. Vždy se postupuje od celku k částem. (např. Z  15ti kamínků vytvoř různé hromádky. Jednou je 15= 3+5+7, podruhé 15=4+9+2). Děti si početní úkony osvojují téměř současně.

            Sociální dovednosti. Pravidelnou spoluprací s kmenovou školou, jinými přilehlými i vzdálenými komunitami si studenti  vytvářejí povědomí o důležitosti soudržnosti lidské skupiny. Společné slavnosti, tvorba různých představení, účastnění se celostátních akcí je učí vědomí, že člověk je svou prací zodpovědný za život jiných a zároveň se učí  poznávat důležitost kvality každého jedince pro celou skupinu. Skrze druhé poznávají sami sebe. Každý den děti uslyší krátké oživující vyprávění o obyčejných věcech a místech v okolí statku, které působí na jejich morální cítění a rozvíjí důvěryhodný postoj ke světu.

            Rozvíjení  praktického jednání, manuální zručnosti a zdravého selského uvažování
Škola je umístěna v samém centru statku. Děti se stávají hospodáři a v každé chvíli jsou obklopeny vjemy  živých  zvířat, rostlinami a věcmi, které od člověka vyžadují neustálou péči a zodpovědnost.  Studenti se denně účastní  různých přírodních  situací souvisejících se zemědělstvím- orání, setí a sklizeň na poli. Porodům mláďat a péči o ně i matky. Opravě různých staveb a strojů. Vlivem těchto skutečností se aktivně učí  plánovat budoucnost, zvažují různá řešení a učí se rozhodovat, za svá rozhodnutí nést odpovědnost a zažívat všemi smysly jejich důsledky.


            Kreslení forem- (metodika) při kreslení forem  dítě pracuje s linií, čárou,která nezobrazuje nic předmětného, trénuje pohyblivost, rozvíjí se jeho smysl pro formu a  zručnost. Dítě se připravuje na psaní. První 2-3 týdny se seznamují se základními formami: s rovnou čarou a s obloukem. Uvědomuje si různé prostorové tvary (svislé,vodorovné, šikmé,lomené čáry-úhly, geometr. Obrazce- troj/čtyřúhleníky, hvězdice. Půlkruhy,kruhy,spirály a elipsy. Učitel se k těmto základním formám stále vrací  v nových obměnách- např. Epochách. Dítě je tak stále více vedeno od prožívání forem  k jejich utváření.


            Malování a kreslení- malování akvarelovými barvami během prvních třech let školy  nemají žádná předmětná  témata, nýbrž se pohybují čistě ve sféře kvality barev. Tato cvičení prožitku barev provádíme nejrozmanitějšími způsoby. Proměňují dvoubarevnou harmonii v trojbarevnou, převrací ji a navazují jejich prožitkem na pohádky, bajky a legendy. Zprvu používáme pouze základní barvy (modrá, žlutá,červená) v různých odstínech. Díky malování se dítě učí,jak spolu barvy ladí Pociťuje důstojnost červené,  hebkost modré  i veselost žluté.
Při volném kreslení  učitel dbá, aby děti pokryly barvami celý papír a pokud možno nekreslily obrysové linie-k tomu napomáhají voskové bločky.
Pro běžné kreslení pastelkami děti využívají svůj deníček.

            Modelování a práce s jinými předměty- děti modelují zatím bez  jakéhokoliv systému. S hlínou a voskem pracují ve spojitosti s počty, zaváděním písmen, příběhy o zvířatech apod. Rádi vytvářejí i něco smysluplného i z jiných materiálů. Práce s pevnou hmotou uvolňuje nahromaděné duševní překážky a má terapeutický význam.

            Hudba- hudbu pěstuje učitel kdykoliv během vyučování. Písně obsahují kvintovou řadu (vycházející z pentatoniky)  se zaměřují  na roční období a svátky a děti je přejímají nápodobou. Začíná se se hrou na zobcovou flétnu. Hudbě jsou také vyhrazeny zvláštní hodiny s odborníkem. Děti budou za odborníkem docházet/popřípadě on za nimi.

Cizí jazyk- angličtina, znakový jazyk
V  tomto věku mají děti geniální schopnost učit se cizím jazykům. Na Želichově mají děti zprostředkován cizí jazyk (angličtinu) přímo skrze rodilého mluvčího, který je bude jazyk učit pomocí básní, písní, napodobováním,ale i běžnou činností, která s výukou na první pohled nemá nic společného. (může s nimi plést,malovat, tančit, stavět v lese přístřešky...).Jeho úkolem je „ponořit“ děti do cizí řeči a dát jim prožít jejího génia. Měl by jim otevřít zájem o „ cizí lidi“ a země.  Učitel bude bude mít k dispozici supervizi a materiály z americké waldorfské školy Oak Medow, která se specializuje na podporu studentů na domácím vzdělávání. S nimi bude učitel každý týden korespondenčně konzultovat práci dětí a radit se o dalším postupu.

Náboženství-
Úcta ke všemu živému a vědomí božsky-duchovních světů žije jako myšlenka v celém vyučování, při veškeré práci na statku.  Zájemci budou alespoň jednou měsíčně dojíždět  na nedělní obřad pro děti do Obce křesťanů v Praze popřípadě na náboženství pro děti ve VlašimODBORNÉ PŘEDMĚTY/ČINNOSTI : které jsou dány  zájmy studentů a učitelů, prostředím, ve kterém se škola nachází a aktuálním ročním obdobím.

Následující aktivity budou nabízeny v podobě pravidelných setkání dětem z přilehlého okolí, dětem z kmenové školy a rodinám, které navštěvují domácí vzdělávání. Jejich obsah je pro lepší představu v následujícím popisu rozjemněn, ve skutečnosti bude řada z nich propojena  a tříbit se budou až podle počtu, zájmu a věku dětí. Ty, které se setkají s ohlasem budou probíhat jednou týdně v odpoledních hodinách ve větším počtu dětí s různými lektory. Ostatní činnosti zahrneme jako doplňující odborné předměty do dopoledního programu či kdykoliv během dne podle jejich charakteru.

Klub přírodní moudrosti- V dětském věku děti rády napodobují život indiánů, lovců, prapůvodních kmenů. Po čtení jednotlivých kapitol knížek od Štorcha či Setona jsou plni dojmů, chtějí si vyzkoušet střelbu lukem, oštěpem, vybudovat přístřešek, živit se lesními plody, rozumět stopařství, poznat zvuky zvířat, rozdělat oheň, spát v noci venku a zažívat dobrodružství. V mladším věku nedokáží těmto věcem plně věnovat pozornost, skutečně se je učit a vykonávat, ale velmi je uspokojuje takovéto chování prožívat i bez dosažení nějakého „hodnotného“ výsledku (hodnotného očima dospělého jedince). Zažívání úspěchu potvrzuje jejich sílící tělo a buduje důvěru ve své schopnosti. K popsaným činnostem bude využit přilehlý les, háj, skály, tůně a rybníky. Zde děti budou budovat svou vlastní vesničku z přírodních materiálů, hrát dobrodružné hry s loveckou a stopařskou tématikou, lovit ryby, poznávat zvěř a volně žijící zvířata, využívat volně rostoucí byliny, vnímat pohyby měsíce a hvězd. Učitel v dětech přirozeně buduje potřebu dodržovat domluvená ale i morální pravidla, dbá na to, aby v dětech zažehnul zájem o přírodní zákonitosti, probouzel pokoru ke všemu živému a pocit, že člověk je součástí vesmírného dění. Klub Lesní moudrosti spolupracuje s projektem Wild Life AreaObchod Dvůr Želichov- vedle třídy, svého políčka, zahrady a vybraných zvířat budou děti přímo pečovat i o kamenný obchůdek v prostorách statku. Jedná se o společný projekt dětí, učitelů, rodičů a návštěvníků. Při obchodování s návštěvníky  Želichova či na jarmarcích a  farmářských trzích děti dostanou prostor pro uplatnění mnoha dovedností (nejen se zasloužit o výrobu prodávaných produktů, ale je potřeba je i krásně zabalit, vkusně rozmístit...) schopností  a znalostí ( ohodnotit svou práci a práci ostatních, umět o prodávaných produktech vyprávět, nadchnout svými osobami kupující...).Děti v krámku budou moci své výrobky prodávat za peníze nebo vyměňovat s jinými ubytovanými dětmi za věci jimi vyrobené. Původ těchto věcí by však vždy měl vycházet ze Želichova a jeho okolí.
Cílem tohoto projektu není není  prodat mléko, jahody či mašlovačku z husího peří,ale naučit děti (a budoucí dospělé) vážit si procesu  fyzické práce, rozpoznat poctivé od umělého a navrátit člověku úctu ke krajině a všemu živému, i k druhému člověku.


Čtení s (ne)čtenáři-
 Je několikahodinová činnost při které se děti po celou dobu věnují ději jedné krásné knížky. Děti se během čtení trénují v různých čtenářských strategiích pomocí metod kritického myšlení. Dospělý je průvodcem a nechává děti děj příběhu zažít a zároveň dětem modeluje. Ukazuje jim, jak on předvídá, shrnuje a usuzuje, jaké otázky si nad textem klade. Čtení je doprovázeno výtvarným zpracováním, dramatizací, doplněno převleky a různými doplňky, často přeneseno do konkrétního prostředí (např. Lesa, města apod.). Čtení bude jednou měsíčně propojeno s poznáváním okolního kraje- Toulky Podblanickem. Záměrem učitele není naplnit děti znalostmi o kraji,ale dát jim příjemný zážitek z putování. Na získané pocity děti naváží při pozdější  výuce zeměpisu. Péče o vše živé. Welfér. Veterina. Výcvik psů-borderkolií
Během roku dojde na statku mnohokrát k rození a líhnutí mláďat. Některá z nich vyžadují další lidskou pomoc. V dětech kojení jehňat a krmení kuřátek či ošetřování zraněných zvířat vzbuzuje silné citové pudy, cítí potřebu jim pomáhat, mazlit je,opečovávat. K tomu jim bude dopřán prostor ve třídě i mimo ní. Účelem není  navázat se zvířátkem celoživotní pouto, ale nasytit fyzickou i duševní potřebu dítěte milovat, dotýkat se a pečovat o živé. Pravidelná činnost (například krmení v určitou dobu) posiluje dětskou vůli a učí se na ní zodpovědnosti. Děti svou činností zažijí welfér zvířat. Poznají, jak zvířata žijí, co potřebují pro svou pohodu a v pozdějším věku dokáží  přemýšlet a rozpoznat umělý versus přirozený přístup ke všemu živému, k člověku i k  jeho zdraví. Budou schopni lépe posoudit své potřeby  a vcítit se do potřeb svého okolí.
Na statku pracuje několik honáckých psů. Každý z nich vykazuje jiné znaky, je vhodný k jiné činnosti. Obecně se plemeno těchto psů používá pro pasení dobytka, agility (běh přes překážky), kanysterapii a dog dencing. Děti se naučí se psy žít, nebát se jich,  správně chápat jejich mimoverbální znamení a hledat jejich významy i u jiných zvířat,potažmo u lidí. Probudí-li se v některých zájem k činnosti se psy, se postupně mohou naučit psy vést a sklízet s nimi úspěch z vykonané práce.

Pravidelné činností během roku na Želichově / slavnosti
            Každé roční období, každý měsíc přináší rozdílné činnosti, které souvisí s koloběhem přírody-působí na člověka, na jeho fyzické ale i duševní potřeby (dodává důvěru ke světu, rozvíjí pevnou vůli).
Co a kdy nás čeká?

leden
Slavnost Tří králů. Rodí se jehňata. Zpracování husího peří. Prosekávají se ledy,aby mohly krávy pít. Uklízí se dvorek-pálí dřevo a kůry. Zahřívají  se na peci  slabá mláďata. Denně se dokrmují všechna zvířata. Objevují se myši-příprava pastiček a jejich odchyt. Uklízí a hrabe se sníh.

únor
Zabijačka. Masopust. Hromnice. Vyrábíme domácí svíčky. Vykonáváme „pouť“ na naše vzácné místo. Husy se páří a snáší vejce-jejich sběr. Obstarávání dříví v lese, jeho sekání a topení v krbu.  Děláme si Maťejskou pouť(atrakce). První kytičky a houby. Užíváme si „sluneční lázně“ za sklem.
březen
Velikonice. Otvírání skal. Líto na pole. Vynášení Mořeny. Pumpování vody pumpou. Koupání v tůňkách. Odvodňování cest.  Rýpání zahrady. Rodí se koťata,líhnou housataSběr podbělu. Sběr kamenů na poli. Kontrola včel. Užíváme si  za oknem první jarní „sluneční lázně“ a otužujeme se ve zbytcích sněhu.
duben
Mlýnky,koupání v potoce, vodní stavby. Setba na zahrádce. Stavíme u pole hromady pro hmyz. Pozorování života u rybníka.
květen
Otvírání studánek. Letnice-pleteme pampeliškové věnečky..Medová slavnost. Pampelišková lízátka. V lese si hrajeme na lovce. Trénujeme psy.
červen
Slavnost sv. Jana. Sekání luk a sušení sena. Zachraňování srnčátek a jiných mláďat. Vaříme venku na ohni. Plujeme na rybníce a trénujeme námořnické dovednosti. Jezdíme s traktorem a mulčujeme. Sběr máty a meduňky. Plejeme v poli plevel-štovík. Sběr jahod a třešní- výroba mléčných koktejlů.
červenec
 Mlsáme na poli lusky. Rodí se koťata .Sběr devatera bylinek a jejich sušení na čajové léčivé směsi.. Spíme venku pod širákem. Plejeme pole.
srpen
Chytají ryby. Vyrábějí se vory a pořádají pirátské vodní přepadení. Sběr hub. Hledání čtyřlístků. Večer posloucháme žabí konzerty. Suší kopřivy na zimu. Na poli probíhají žně. Krmíme včely a rozpouštíme cukr. Sbíráme v lese žaludy, kaštany. Těšíme se z bouřek, pálíme hromničky. Vyrábíme odvary a masti z bylin.
září
Michaelská slavnost, sv. Václav-rytířský výlet na Blaník. Sběr šípků. Dozrávání arnií, ostružin a hrušek. Vaření marmelád. Moštování. Svážení balíků slámy a skákání po nich. Vlaštovky se houfují. Končím žně – přesypáváme obilí do sýpek a počítáme berušky v obilí. Začínáme topit a připravovat dříví na zimu,skládáme polena do hranic. Mletí obilí.
říjen
Radujeme se z úrody. Opravují se přístřešky pro zvířata,připravují na zimu. Sbírají se,suší a vylupují vlašské ořechy. Vyrábíme ze skořápek svíčky-lodičky na jarmark.  Ve Lhotě trháme jablka a vozíme je do sklepa. Chodíme do lesa na houby. Doma je zpracováváme. Děti  zakreslují plánky cest pro jiné návštěvníky houbaře. Mléčným kravám dochází na pastvině tráva. Chodíme ji sekat podél mezí a k políčku. Stavíme jim nové oplůtky a naháníme je,když z nich utečou. Vykopáváme na poli brambory. Po jejich uklizení děti valí oči,kolik jsme toho dokázali vypěstovat a  mají upřímnou radost,jsou na sebe hrdí. Vyprávíme si o celém zemědělském roce-jak jsem na jaře začínali a že je před námi zima, kdy je budeme moci jíst. Chodíme denně na pole pro krmnou řepu kravám.  Krájíme ji a myjeme a sypeme kravám do koryta.  Děti ji tahají jako v pohádce O řepě. Srpem osekávají nať. Paseme husy, vyprávíme pohádky a hrajeme na píšťalky. V lese jsou hony. Chodíme s tragačem na chrustíky. Loupání a sušení ořechů.
listopad
Sv. Martin.  Porážka husí. Hrabeme listí a pálíme ho na ohni. Chodíme na ryby., zakrmujeme je na zimu. Dojíme krávy, zkoušíme vyrábět různé mléčné produkty.  Vykopáváme mrkev z pole, uskladňujeme ve sklepě. Připravujeme věci na vánoční jarmark.. Dělí se o  úrodu s dětmi ve školce, nosí jim v košíčkách každý týden jablka,oříšky,mrkve. Sušíme jablka a moštujeme. Balíme, zdobíme a nadpisuje marmelády, tvarohy..Pouštíme draky. Chodíme se stmíváním na hřbitov zapalovat svíčku. Zahajujeme podzimní čtení u krbu.
prosinec
Sv. Mikuláš. Prožívání adventu-adventní spirála. Stavíme Betlém. Vyhlížíme vánoční stromeček Připravuje dary..Zdobíme adventní věnec-reflexe celého roku Poráží se jehňata na VánoceDěti  pomáhají a vnímají,jak produkty rozvážíme a lidé z nich mají radost.   Rozsvěcujeme světla,chodíme s nimi po ztemnělém domě, zpíváme tiché koledy.

Tělocvik. Hry o „půl století zpátky“
Hry v kruhu se zpěvem naplňují silnou dětskou touhu po pohybu. Pomocí těchto her je nejen harmonizován pohybový projev dětí,ale jsou také rozvíjeny jejich sociální schopnosti. Proplétání v kruhu(podporuje  cit pro společenství,kterým je člověk nesen). Staré lidové dětské hry, ve kterých žije nálada pohádek (např. Zlatý most)-dítě je chráněno v kruhu společenstvím. Dalším krokem  ve vývoji jsou hry, při nichž jedno dítě stojí uprostřed („Kdo projde růžovou bránou“, „Prstýnku, prstýnku,musíš putovat“), nebo obchází kruh kolem dokola ( „Chodí pešek okolo“), Jde o hry, při kterých nikdo nevyhrává, které však vyžadují aktivní, obratnou a pozornou spolupráci dětí.
Mnohé hry mají rytmizující účinek a aktivují hmat,smysl pro rovnováhu i smysl pro pohyb: skákání přes provaz, balancování, chození po provaze, chůze na chůdách, rytmické poskakování, hry s rytmickými říkadly. Pro mnohé děti jsou takové organizované hry dobrodiním.Zemědělství.
Na statku se nabízí nádherná možnost obdělávat systematicky během celého roku  kus zahrady/pole. Mladší děti vyzkouší svou sílu a procvičí manuální obratnost při práci s nářadím-rýčem,motykou... Mají příležitost zalévat,vytvářet různá zavlažovací zařízení a spojit se s živlem vody a země. Starší již více vědomě prožijí pocit obstarání si potravy. Co to pro člověka znamená  vložit do Země semínko rostliny a sklidit potravinu.
Další zážitky spojené se zemědělstvím na statku Želichov jsou i získání a zpracování mléka, ovocnářství. Sběr bylinek, jejich sušení a výroba čajových směsí. Činnost rukou je prokládána vyprávěním o prapůvodních lidských povoláních: o pastýři, lovci, rybáři, o dřevorubci, uhlíři a pod. Dětem nezůstane utajena ani existence dnešních hospodářských strojů, které se dnes běžně používají.

Vaření- Děti dostanou příležitost jednou za týden či 14 dní připravit ze surovin, které sami vypěstovaly a sklidily pokrm. V průběhu roku se účastní stáčení medu, moštování, vaření marmelád,sušení ovoce.  Produkty, které děti sami vyrobí si odnesou  domů a nebo prodají/vymění návštěvníkům Želichova.

Řemeslnictví a stavitelství- tvorba objektů.  Oprava rozbitých věcí.
Statek nabízí nevyčerpatelné možnosti pro budování,bourání, přestavování, plánování a opravování.  Nejsou-li děti do práce tohoto typu nevhodně nuceni, sami velmi urputně a soustředěně odpovídají na výzvy starých kamenných polorozbořených zdí a snaží se je opravit, soustředěně sekají dříví na menší a menší polínka, rovnají spadlé hranice dříví.
Při  řemeslnictví dostanou příležitost pracovat s nástroji (vyřežou lodičku, umělecky opracují lipové kmeny, vyrobí míchačku z vánočního stromku...), sami vybudují  zeď z kamenů, kde zažijí-mimo jiné- první dojem ze spolupráce mnoha lidí. Setkají se s využitím, provozem a opravou různých zemědělských strojů a nářadím.
Při toulkách krajinou lze často nalézt mnoho zajímavých nevyužitých přírodnin- děti budou vedeny k uměleckému pohledu na „nevyužité“  hromady kamení, uříznuté větve, spadané listí, tlící kmeny.  Nebudou poznávat pouze jejich funkci pro člověka, pro zvířata,ale pozorováním a vlastním tvořením se pokusí objevit a prožít i krásu těchto přírodnin. V krajině potom vznikají různé objekty- dřevěné kříže, studánky pokryté barevným listím, zamrzlé kaluže s vyškrábanými obrazci... I tímto způsobem děti mohou zažívat Svět jako krásný.


Ruční práce- zašívání ponožek, pletení, výroba hraček
Děti se naučí plést. Vyžaduje to hluboké soustředění, šikovnost obou rukou a zručnost všech prstů: je to proces,který oživuje dětskou schopnost myšlení. Děti budou zhotovovat věci k praktickému využití: chňapky,taštičky, pouzdra na flétny...
Ve druhé části dvojhodinovky rozvíjíme volná cvičení s barvami a formami. Používají se při tom nejrůznější materiály: voskové barvy, barvená surová vlna, hedvábní papír, barevné papíry,látky, příze atd. Tyto práce podporují smysl pro uspořádání barvy a tvaru, který tomuto předmětu odpovídá.

Učebnice použité pro přípravu učitele a doplňující materiál pro děti
Viz přiložený seznam

Ukázka lekcí, záznamů učitele o žáku, slavností


CHARAKTERISTIKA RVP PRO ZŠ VE VZTAHU K venkovské škole Želichov.

ŠVP školy Želichov je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem ZŠ a očekávanými výstupy.

Cílem školního programu je, aby žáci:
poznali a osvojili si strategii učení a byli motivování pro celoživotní vzdělávání,
vnímali jevy v souvislostech, využívali předchozích znalostí a dovedností a aplikovali je v praxi,
dokázali vyhledávat informace a dále s nimi uměli pracovat,
zvládli základy všestranné komunikace,
-naučili se spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých,
-byli utvářeni a projevovali se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti,
projevovali pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací,
vnímali citové vztahy k lidem, k prostředí, kde žijí, a k přírodě,
získali pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránili,
-poznali své reálné možnosti a uplatňovali je pi rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci,
byli schopni žít spolčeně s ostatními lidmi, byli tolerantní a ohleduplní k druhým lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám.

 Program pro Školu Želichov zahrnuje však i několik odlišností. Mezi nejzásadnější rozdíly patří:

-bilingvální výuka (půl výuky probíhá v angličtině)
-podstatná část výuky se odehrává v reálném prostředí (na statku-venku, v dílnách, stájích, lese, na dvoře, v obchodě..., v okolí Podblanicka, v kulturních budovách- muzea, knihovny, divadla...)
-děti se denně setkávají a pečují o živá zvířata
-děti používají a pracují s pracovními nástroji, nářadím a stroji
-výuka probíhá v menší skupině a v rodinném prostředí,  za úzké spolupráce rodičů
-snaha o dosažení dovedností a vědomostí prožitkem
-organizace vyučování do tzv. Epoch dále dělených na části rytmickou, vyučovací a vyprávěcí
-jeden třídní učitel po celou dobu školní docházky
-slovní hodnocení
-práce s Montessori pomůckami
-výuka uměleckých a řemeslných oborů
-vytváření vlastních učebnic
-učitel děti pozoruje a dokumentuje jejich vývoj hlouběji, než je běžné
-představení světa ve vzájemných vztazích  a ve vztahu k člověku


BIOGRAFIE UČITELŮ

Irena Pešoutová- * 1982 v Praze
Ve Škole Želichov vede: Třídní učitel, Čtení s nečtenáři, Zemědělství Klub přírodní moudrosti
Přes 14 let let se věnuje práci s dětmi, studiu a praktickému využití přístupů alternativních pedagogik a metodik (Waldorfská pedagogika,Kritické myšlení, Montessori pedagogika, Respektovat a být respektován, MBTI, VTI, tlumočila  neslyšícímu integrovanému dítěti na gymnáziu,rok vedla vzdělávání nedoslýchavých dětí ve škole Začít spolu v Chotýšanech, ve Vlašimi dělala dětská setkávání nad knihami "Čtení s nečtenáři"). Od roku 2005 žije s rodinou na statku Želichov, kde se společně starají o půdu a zvířata. Již několik let vymýšlí  a v současné době začíná realizovat koncept venkovské školy a ubytování pro rodiny s dětmi na statku Želichov.

Ellen King:
Ve škole Želichov vede výuku angličtiny, kreativní  činnosti
žije v Kalifornii. V roce 2012-2013 bude působit ve Škole Dvůr Želichov. Učí angličtinu, matematiku, kreslení forem a pohybové dovednosti. Je  absolventkou waldorfské školy. Ráda hraje na violu, čte, učí cizince angličtinu a věnuje se zvířatům.

Vojtěch Kouřil- *1985
Ve Škole Želichov vede Klub přírodní moudrosti
V 7 letech začal chodit do skautu, kde později vedl družinu chlapců. Letní tábory, které připravoval, byly pro něj největší školou pedagogiky a spolupráce s druhými. Díky skautu také nastoupil na pedagogickou fakultu. Jeho směřování vedlo k waldorfské pedagogice, se kterou se seznámil na pražském waldorfském semináři a akademii Tabor. Přes rok se věnuje práci s předškolními dětmi a prvňáky. Zajímá ho práce s příběhem, imaginací a fantazií.

Jan Pešout-* 1976 ve Vlašimi
Ve Škole Želichov působí jako: hospodář statku, učí  ekonomii obchodu, práce v krajině, architektura. Doplňuje výuku matematiky, hudby, malování. Pracuje s dětmi při manuálních chlapských činnostech (oprava rozbitých věcí, obsluha strojů...)

Žádné komentáře:

Okomentovat